Denonco

Denonco!

Denonco përfshirjen e administratës së Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të varësisë (Zyrat e përmbarimit shtetëror, Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe Institucionet e ekzekutimit të dënimeve penale, Agjencinë e Kthimit dhe Kompesimit të Pronave, Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Shërbimin e Provës, Avokaturën e Shtetit dhe zyrat vendore, Institutin e Mjekësisë Ligjore, Komisionin Shtetëror të Ndihmës Juridike, Komitetin Shqiptar të Birësimit, Qendrën e Publikimeve Zyrtare dhe Agjencinë e Mbikqyrjes së Falimentit) në mbështetje të një subjekti zgjedhor ose në fushatë zgjedhore, në kundërshtim me ligjin

Emri

Telefon

e-Mail

Vendndodhja

Pershkrimi

Video Link

Dokument

Ministria e Drejtësisë ju falenderon për ndihmën në zbatimin e ligjit dhe ju siguron ruajtjen e anonimatit

Ministri

Gazment Bardhi